LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thi công công trình thủy lợi

Để ổn định và phát triển kinh tế, công tác phát triển thủy lợi luôn được quan tâm đầu tư trong suốt những năm qua.  Các công trình  thủy lợi có vai trò khai thác và sử dụng tổng hợp nguồn nước nhằm bảo vệ dân sinh. Cùng với đó sản xuất và đáp ứng nhu cầu nước phục vụ phát triển các ngành kinh tế xã hội.

Công cuộc phát triển thủy lợi đã đạt được những thành tựu to lớn, góp phần vô cùng quan trọng cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế – xã hội trong thời gian qua.

 

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết ấy, trong những năm gần đây Công ty cổ phần xây dựng TSC đã thực hiện thiết kế nhiều công trình thủy lợi tiêu biểu. Các dự án này đã và đang được hoàn thành , góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi phù hợp với quy hoạch chung của của các địa phương.

 

Dưới đây là một số dự án tiêu biểu:

-          Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Hầu Chúa Ván, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-          Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Pó Xí, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-          Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Cáo Chư Phìn, xã Sảng Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-          Hồ chứa nước sinh hoạt thôn Quả Lủng, xã Sính Lủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

-          Cải tạo hệ thống thoát nước mắt K93

Hotline

    Hotline: 0246.328.2305
    Phản hổi - Đánh giá